22, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై!
 
                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే
                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే

                          జబ్ ఆరతి హో తేరీ, ముఝే ఘంటీ సునాఈ దే (2)
                          ముఝే రోజ్ సవారె సాయినాథ్ తెరి సూరత్ దిఖాఈ దే (2)
                          జబ్ భజన్ కరె మిల్కర్ బస్ కానోం మేం గుల్జాయీ (2)
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే (2)

                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే

                          ఆతే జాతే బాబా తుమ్ కో మైం ప్రణామ్ కరూం (2)
                          జో మేరే లాయక్ హొ కుఛ్ ఐసా కామ్ కరూం (2)
                          తెరీ సేవా కర్ నే సే మేరీ కిస్మత్ ఖుల్ జాయే (2)
                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే (2)
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే (2)

                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెర మందిర్ బన్ జాయే
                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే

                          నజ్ దీక్ రహేంగే తో ఆనా జానా హోగా (2)
                          హమ్ భక్తోం కా బాబా మిల్నా జుల్నా హోగా (2)
                          కబ్ సాథ్ రహే బాబా జల్దీ వో దిన్ ఆయే (2)
                          కబ్ సాథ్ రహే బాబా జల్దీ వో దిన్ ఆయే (2)

                          జబ్ ఖిడికీ ఖోలూం తో తెరా దర్శన్ హో జాయే
                          మెరె ఘర్ కె ఆగే సాయినాథ్ తెరా మందిర్ బన్ జాయే

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి