31, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు


శ్రద్ధ!                                                             సబూరి! 

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం 
అనేక దం తం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే
   
 గణేశ శరణం శరణం గణేశ
   వాగీశ శరణం శరణం వాగీశ 
   సాయీశ శరణం శరణం సాయీశ

4 వ్యాఖ్యలు: